Ofte stilte spørsmål

I kommunestyrets vedtak 12. april 2016 ble det besluttet å bygge en felles skole for 1.-10. trinn for alle elever i kommunen. I vedtaket er det gitt en fullmakt til rådmannen om å planlegge for en felles skole som skal ligge på Skarnes, hvor den økonomiske rammen vil være 347 millioner kroner. I vedtaket er rådmannen bedt om å komme tilbake til kommunestyret med en detaljert plan for prosjektet innen høsten 2016. Det er gitt en tydelig bestilling til rådmannen om at brukere, KFU (kommunalt foreldreutvalg) og politikere skal gis god og reell medvirkning i arbeidet fremover.

Når vil den nye skolen stå ferdig?

Det er ikke satt en konkret dato for når skolen skal åpnes, men vi vil jobbe for at den står ferdig til skoleåret 2019/20. Det vil si at i august 2019 bør anlegget med bygg og uteområder være klart til å tas i bruk.

Er den nye skolen stor nok til fremtidig behov?

Befolkningsprognosene fremover viser en stabilitet i barnetall (SSB) eller en reduksjon i barnetall (Norconsult). Antall elever som starter på skole for skoleåret 16/17 er 799. Vi må derfor planlegge for en skole som minimum tar 800 elever, og i tillegg må det planlegges for en mulig fremtidig vekst. Det er tilstrekkelig areal i Norconsult sine anslag til å håndtere flere enn 800 elever, og vi vil i neste fase av arbeidet ta høyde for det.

Den nye skolen vil bli stor nok til å håndtere det elevtallet som kommunen vil ha i tiden fremover.

Vil byggeprosessen påvirke undervisningen?

Byggeprosessen vil ikke påvirke undervisningen eller tilbudet til barna på barneskolene. Når det gjelder ungdomsskolen, avhenger det litt av hvor på tomta den nye skolen skal bygges. Dette skal det tas stilling til i samarbeid med foreldre (KFU), politikere, elever (SOBUR, Sør-Odal barne- og ungdomsråd) og ansatte. Det er sannsynlig at dagens ungdomsskole vil bestå under bygging av ny skole, slik at byggeprosessen ikke direkte berører ungdomsskoleelevene.

Vil barna som går på skolene i dag måtte flytte eller på andre måter endre undervisningssted før den nye skolen står ferdig?

Nei, barna som går på grendeskolene i dag skal ikke endre undervisningssted og skal ha like godt tilbud fremover som de har i dag.

Vil elevene fortsatt kunne endre skole frem til den nye skolen står ferdig?

Ja, fritt skolevalg gjelder fortsatt og de elevene som ønsker flytting til annen skole vil fortsatt kunne søke om overflytting.

Blir skoletilbudet bedre ved den nye skolen?

Ja, vi mener det. Skoletilbudet er bra i dag også, men ved å samle fagmiljøene og jobbe mer tverrfaglig vil vi få utnyttet de faglige ressursene bedre, noe som gir bedre læring for elevene. I forhold til kommende kvalitets- og kompetansekrav er dette den viktigste begrunnelsen for å bygge en ny og fremtidsrettet skole.

Blir det store klasser på den nye skolen?

Det vil avhenge av antallet elever, men snittet på klassene vil bli større enn de er i dag. Sør Odal kommune har vedtatt at vi ikke skal ha klasser med mer enn 28 elever på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet, og dette vedtaket vil bli videreført inn i ny skole. Konkret størrelse på klasser vil avhenge av barnetall og delinger, så det er vanskelig å si noe eksakt om hvordan dette slår ut.

Blir det mer ressurser til støttetjenester som PPT, skolehelse og barnevern?

Det blir ikke flere årsverk, men ved å samle ressursene til en skole vil vi også her få bedret utnyttelse. Ved at tjenestene har større tilstedeværelse vil samarbeidet med lærerne styrkes, noe som vil gi bedre oppfølging av barna. Dette vil også legge til rette for mer «tidlig intervensjon», som blant annet er viktig i et folkehelseperspektiv.

Vil barna få lengre reisevei til skolen?

Ja, mange barn vil få lengre reisevei til skolen og flere vil måtte ha skoleskyss. Vi tror allikevel at mer skyss kan gi muligheter for bedre logistikk og at det ikke nødvendigvis vil påvirke reisetiden (tid på bussen) elevene har. Men dette vil vi i samarbeid med Hedmark trafikk kunne finne gode løsninger på.

Hvordan skal den nye skolen utformes?

Den nye skolen skal utformes i samarbeid med foreldre (KFU), brukere, politikere, elevene (SOBUR) og ansatte. Hvordan det blir seende ut vil tiden vise, men utformingen av bygget vil ivareta behovet for fleksibilitet i forhold til antall elever/grupper og undervisningsbehov. I tillegg vil vi planlegge utearealene på en slik måte at barna får utfoldet seg på egne premisser og innenfor like aldersgrupper.

Hvordan vil dere involvere brukere og foreldre i prosessen?

Kommunestyret har besluttet at det skal legges til rette for god brukermedvirkning. Det innebærer nært samarbeid med SOBUR, KFU og andre brukergrupper. I tillegg vil vi bruke foreldremøter på skolene som innspills- og informasjonsarenaer, og vi vil trolig legge til rette for innbyggerdialog og forslag via sosiale medier, forslagskasser eller lignende.

Vil SFO-tilbudet bli dårligere ved ny skole?

Vi mener at SFO-tilbudet kan bedres på den nye skolen blant annet som følge av stordriftsfordelene. Mer aktivitet i form av kultur, idrett, drama mv. vil kunne utformes etter inspirasjon fra andre kommuner.

Er tomta egnet til skoleformål?

Ja, vi mener at tomta er godt egnet for skolebygg. Nærhet til bibliotek, svømmehall og idrettshall underbygger dette i tillegg til at det ligger sentralt i kommunen. Denne beliggenheten vil totalt sett gi minst reisevei og skoleskyss, og således også ha et godt miljøperspektiv ved seg.

Det har blitt påstått at støy, forurensning, trafikk mv gjør tomta uegnet, men det er ingen målinger eller andre forhold som støtter oppunder dette. Det driftes skole på tomta i dag, og kommuneoverlegen har vurdert området som egnet både i forhold til nåværende og fremtidig perspektiv.  

Hva med de ansatte, vil de ansatte miste jobben?

En stor skole vil medføre færre klasser og dermed et mindre behov for årsverk. Samtidig er det slik at kommunen har behov for all den kompetanse og ressurser vi har, og mangel på lærere vil trolig være en utfordring fremover. Vi skal derfor jobbe for at alle som ønsker skal få bli med over til den nye skolen. Noen stillinger vil nok avvikles som følge av naturlige avganger, men skulle det bli overtallighet så vil vi sammen med de ansatte og tillitsvalgte se om det finnes andre arbeidssteder i kommunen.

Målsetningen er at alle som har et tilsettingsforhold til kommunen skal ha anledning til å jobbe hos oss i årene fremover.

Hva vil skje med skolebyggene?

Kommunestyret har ikke tatt stilling til hva som skal skje med skolebyggene utover at de ikke skal benyttes til privatskoler. Vi tenker at i dialog med grendene må vi i fellesskap finne ut av dette. Trolig vil kommunen ha noen økonomiske forpliktelser i forhold til drift av disse byggene, men hvordan dette konkret skal være vil kommunestyre måtte ta stilling til etter dialog og samarbeid med grendene.

Vil nedleggelse av skolene medføre nedleggelse av grendene?

Grendene er levende og skal være levende i tiden fremover. Dette er sterkt signalisert av kommunestyret blant annet i kommuneplanen. Vi vil i samarbeid med grendene se på hvordan vi som kommune kan bidra til vekst og aktivitet i grendene. Kanskje kan videreutvikling av kultur, idrett, og næringsliv bidra til dette.

Hvordan påvirker bygging av ny skole økonomien og andre tjenester?

Ny skole vil gi oss større lånegjeld, men større økonomisk handlingsrom i den forstand at vi har mindre årlige driftskostnader. Vi mener at det er fornuftig å kunne frigjøre driftsmidler som kan bidra til å styrke andre tjenester. Med ordinær betaling av lån vil vi i 2025 ha tilsvarende lånegjeld som vi har i dag.