Kommunestyrevedtak

Kommunestyret i Sør-Odal kommune vedtok tirsdag 12.4.2016 at kommunen skal bygge ny felles skole for alle trinn.

I perioden frem til ny skole er klar skal vi drive skolene i Sør-Odal slik som vi gjør nå. Det vil ikke bli noen form for mellomløsninger, og elevene vil få den undervisningen de skal ha på sin nåværende skole fram til nytt skoleanlegg står ferdig.

Nå starter arbeidet med en prosjektplan for gjennomføring av vedtaket. Gjennom det arbeidet vil tiden framover bli nærmere beskrevet, og vi håper at nytt bygg kan stå innflyttingsklart før skolestart 2019.

I mellomtiden vil vi som sagt ha en spennende og krevende prosess. Alle berørte har naturligvis mange ubesvarte spørsmål foreløpig. For oss blir det viktig å lage en god plan for involvering og for informasjon. Både foresatte, politikere, ansatte og andre brukere skal få være med i prosessen.

Vi vil bestrebe oss på å gi god og hyppig informasjon fortløpende gjennom prosessen.

Vedtak kommunestyret 12.4.2016:

1. Sør-Odal kommune bygger ny felles skole for alle trinn:

a)    Estimat fra Norconsult på kr 347 millioner legges til grunn for videre planlegging og prosjektering. Estimert lånebehov er kr 213 millioner.

b)    Tomten Korsmo skole/Idrettsplassen benyttes som areal for ny skole.

c)    Elever fra Slåstad, Disenå, Ullern og Sander skolekrets overføres 

d)    Skarnes skolekrets når skolen står ferdig.

e)    Skolene Slåstad, Disenå, Ullern og Sander legges ned når ny skole foreligger. Videre bruk av bygningsmassen samt vurdering av bygningsmasse ved Sør-Odal Ungdomsskole avklares i sak til kommunestyret 2016.

f)    Det etableres ikke private skoler i gjenværende skolelokaler.

2. Rådmannen etablerer en felles prosjektorganisasjon for byggeprosjektet og for utvikling av «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune». Prosjektorganiseringen skal som et minimum involvere:

a)    Politikere.

b)    Administrativt, pedagogisk og teknisk tilsatte i kommunen.

c)    Brukere.

3. I tråd med vedtak 010/15 legger rådmannen høsten 2016 frem en detaljert prosjektplan for gjennomføring av byggeprosjektet. Særlig skal vektlegges:

a)    Fremdriftsplan for prosjektet.

b)    Romprogram for utvikling av skolebygget, og evt. inndeling i barne- og ungdomstrinn

c)    Budsjett for prosjektet.

4. Rådmannen legger høsten 2016 frem en plan for pedagogisk Utvikling av «Fremtidens skole i Sør-Odal  kommune». Planen skal omhandle:

a)    Konkretisering av tiltak for å nå ønsket målbilde.

b)    Hvordan elevene sikres best mulig læringsutbytte i byggeperioden og i perioden etter at bygget står ferdig.